arrow_upward arrow_upward

Anonim Ve Limited Şirketler Arasındaki Farklılıklar

limited şirket kuruluşu i̇çin gerekli belgeler
Anonim Ve Limited Şirketler Arasındaki Farklılıklar
Anonim ŞirketLimited Şirket
Asgari Sermaye50.000,-TL asgari sermaye ile kurulur.10.000,-TL asgari sermaye ile kurulur.
Ortak SayısıTek kişi ile kurulabilir. Ortak sayısında bir sınırlama yoktur.
Tek kişi ile kurulabilir. Ortak sayısı 50’yi geçemez.
Payın İtibari DeğeriHer bir payın itibari değeri en az 1 kuruştur.Her bir payın itibari değeri en az 25,-TL’dir.
Kayıtlı SermayeŞirket kuruluşunda veya sonradan bu sisteme geçebilirler.Kayıtlı sermaye sistemi kabul edilmemiştir.
Halka AçılmaHalka açılma imkanı vardır.Halka açılma imkanı yoktur.
Tahvil ÇıkarmaTahvil çıkarabilir.Tahvil çıkaramaz.
Yönetim Hakkı ve Temsil YetkisiŞirket ortağının yönetim kurulunda olması zorunlu değildir.En azından bir ortağın müdür olması zorunludur.
Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisinin KatılımıAşağıdaki konularda karar alınması halinde genel kurul toplantılarına katılımı zorunludur:
– Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında,
Diğer şirketlerde ise,
– sermayenin arttırılması veya azaltılması,
– kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması
-faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği -birleşme, bölünme veya tür değişikliği
Genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisi katılmamaktadır.
Pay Senedi BastırılmasıPay senedi bastırılması zorunludur. (pay senedi bastırılıncaya kadar geçici olarak ilmühaber düzenlenebilir)Sadece ortaklığı ispat amacıyla nama yazılı olarak düzenlenebilir. Anonim şirketlerde olduğu gibi vergi avantajı sağlamaz.
Pay Devri– Hamiline yazılı pay senetleri, sadece teslimle (zilyetliğin devriyle);
– Nama yazılı pay senetleri ya da ilmühaberler ise ciro ve teslimle devredilir. Noter huzurunda devir, genel kurulda onaylanma ve tescil mecburiyeti yoktur.
Pay devrinin noter onaylı devir sözleşmesi ile yapılması, devir için genel kurulun onayı ve devrin ticaret siciline tescil edilmesi zorunludur.
Gerçek Kişilerin Pay Devrinde Vergiİki yıldan fazla süreyle elde tutulan pay senetlerinin bu süre geçtikten sonra satılmasından doğan kazanç gelir vergisine tabi değildir.
Ayrıca, payların satışında maliyet bedeli toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır.
Süre sınırı gözetmeksizin kaç yıl sonra satılırsa satılsın pay devrinden elde edilen kazanç her halükarda gelir vergisine tabidir.
Ayrıca, payların satışında maliyet bedeli toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır.
Tüzel Kişilerin Pay Devrinde Vergilmühaber veya pay senedi bulunması şartıyla pay devrinde KDV doğmaz.
En az iki yıl elde tutulan payların satışında elde edilecek karın %75’i istisna, %25’i vergilenecektir.
En az iki yıl elde tutulan payların satışında KDV doğmaz.
En az iki yıl elde tutulan payların satışında elde edilecek karın %75’i istisna, %25’i vergilenecektir
Kamu Borcundan SorumlulukŞirketten tahsil edilemeyen kamu alacağından; şirket ortağının sorumluluğu yoktur. Ancak ortak, aynı zamanda yönetim kurulunda ise, sınırsız sorumluluğu vardır.
Kanuni temsilcileri (temsil yetkisi murahhas üye veya müdür olarak üçüncü kişilere bırakılmamışsa yönetim kurulu; üçüncü kişilere bırakılmış ise bu kişiler) amme alacağının tamamından şahsi mal varlıkları ile sorumludurlar.
Şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağından; ortağın sermaye payı oranında sorumluluğu bulunmaktadır.
Kanuni temsilcileri (müdür sıfatını taşıyan ortak/ortaklar veya üçüncü kişiler) şahsi mal varlıkları ile sorumludurlar.
Avukat Bulundurma ZorunluluğuSermayesi 250.000,-TL ve üstü olan anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu vardır.Avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.
Esas Sözleşme Değişikliğinde Toplantı Ve Karar Nisabı
Esas sermayenin yarısının temsil edildiği toplantıda karar için oyların çoğunluğu gerekir.Esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararı gerekir.
a

Elevate what you can expect from your business and create your site with Ideahub today.

aa

Contact us
Lorem ipsum dolor sit ideahub@elated.com +399/ 625 36 3695
Potsdamer Platz 9797