arrow_upward arrow_upward

ANONİM ŞİRKET NEDİR?

anonim şirket nedir?
Anonim Şirket Nedir?

ANONİM ŞİRKET HAKKINDA

Anonim şirket nedir? Girişimcilerin merak ettiği konulardan biri bu. Eğer bir şirket kurmayı planlıyorsanız, yanıtını bulmanız gereken soruların başında “Anonim mi limited mi?” gelecektir. (Anonim Ve Limited Şirketler Arasındaki Farklılıklar) Şirketinizin türüne karar vermeden önce de bu iki şirket türü hakkında tüm bilgilere sahip olmanızda fayda vardır.

ANONİM ŞİRKET NEDİR?

Anonim şirket nedir konusuna başlamadan önce anonim şirket ve limited şirket arasındaki farklılıkları merak ediyorsanız tıklayınız.

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Özel kanunlara tabi anonim şirketlere, özel hükümler dışında bu kısım hükümleri uygulanır.

ANONİM ŞİRKET ORTAK SAYISI

Anonim şirket tek ortaklı olarak kurulabilir. Ortak sayısı konusunda tek sınırlama ortak sayısı 500’ü geçtiği takdirde, şirketler Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olurlar. 

ANONİM ŞİRKET SERMAYESİ

Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. Anonim şirketlerde kuruluş sermayesi 50.000,00 TL’den az olamaz.

ANONİM ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ

 • Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.
 • Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.
 • Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.
 • Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir.
 • Bu Kanun anlamında kayıtlı sermayeli anonim şirketlerde başlangıç sermayesi, kuruluşta ve sisteme ilk geçildiğinde haiz olunması zorunlu sermayedir; çıkarılmış sermaye ise, çıkarılmış payların tümünün itibarî değerlerinin toplamını temsil eder.
 • Halka açık olmayan anonim şirketler gerekli şartları artık haiz olmadıkları takdirde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilecekleri gibi, bu sisteme alınırken aranan nitelikleri kaybettiklerinde, istemleri bulunmasa bile aynı Bakanlık tarafından sistemden çıkartılırlar.
 • Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur.
 • Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucudur.
 • Kurucular, birinci fıkrada yazılı işlemi, üçüncü bir kişinin hesabına yaptıkları takdirde, bu kişi de kuruluştan doğan sorumluluk bakımından kurucu sayılır. Söz konusu üçüncü kişi, kendisi hesabına iş gören kimsenin bildiği veya bilmesi gereken bir hususu kendisinin bilmediğini ileri süremez.
 • Anonim şirketin kurulabilmesi için paysahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. 330 uncu madde hükmü saklıdır.
 • Paysahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilân ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek paysahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek paysahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan paysahibi ve tescil ve ilânı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur.
 • Şirket, tek paysahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez.
 • Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz.
sosyal şirket danışmanlık

İZİNE TABİ ANONİM ŞİRKETLER

 • Bankalar
 • Finansal kiralama şirketleri
 • Faktoring şirketleri
 • Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri
 • Varlık yönetim şirketleri
 • Sigorta şirketleri
 • Anonim şirket şeklinde kurulan holdingler
 • Döviz bürosu işleten şirketler
 • Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler
 • Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri
 • Ürün ihtisas borsası şirketleri
 • Bağımsız denetim şirketleri
 • Gözetim şirketleri
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri
 • Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler (Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmamaktadır.)
 • Serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler

VERGİSEL DURUM

 • Anonim Şirketler Kurumlar Vergisi mükellefidirler.
 • Tüm beyannameler elektronik ortamda verilmektedir.
 • Kurumlar Vergisi oranı vergi matrahının % 22’sidir.
 • Çalışanlar, gerçek kişilerden kiraladıkları işyerleri, aldıkları serbest meslek hizmetleri için muhtasar beyanname verip, gelir vergisi stopajı öderler.
 • Muhtasar beyanname aylık verilebileceği gibi; çalışan sayısı 10 kişinin altında ise üç ayda bir de verilebilir.
 • Her ay Katma Değer Vergisi beyannamesi verirler.
 • 3 ayda bir Kurum Geçici Vergisi beyannamesi verirler.
 • Her ay damga vergisi beyannamesi verirler.
 • Anonim şirketler kar payı dağıtıklarında; dağıttıkları kar payı üzerinden %15 oranında Gelir Vergisi stopajı yapmaktadırlar.
 • Anonim şirketler verdikleri beyannamelerde maktu damga vergisi ödemekle yükümlüdürler.

anonim şirket nedir sorusu hakkında daha fazla cevap için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

a

Elevate what you can expect from your business and create your site with Ideahub today.

aa

Contact us
Lorem ipsum dolor sit ideahub@elated.com +399/ 625 36 3695
Potsdamer Platz 9797