arrow_upward arrow_upward

LİMİTED ŞİRKET NEDİR?

limited şirket nedir

Limited şirket nedir

LİMİTED ŞİRKET HAKKINDA

Limited şirket nedir? Girişimcilerin merak ettiği konulardan biri bu. Eğer bir şirket kurmayı planlıyorsanız, yanıtını bulmanız gereken soruların başında “Anonim mi limited mi?” gelecektir. (Anonim Ve Limited Şirketler Arasındaki Farklılıklar) Şirketinizin türüne karar vermeden önce de bu iki şirket türü hakkında tüm bilgilere sahip olmanızda fayda vardır.

LİMİTED ŞİRKET NEDİR?

Limited şirket nedir konusuna başlamadan önce anonim şirket ve limited şirket arasındaki farklılıkları merak ediyorsanız tıklayınız.

Limited Şirket: Bir ve daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkettir.

Bu tip şirketlerin esas sermayeleri bellidir ve bu sermaye, esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilen limited şirketler, yalnızca sigortacılık ve bankacılık alanlarında faaliyet gösteremezler.

LİMİTED ŞİRKET ORTAK SAYISI

Limited şirketlerde 50’den fazla ortak sayısı olamayacağı gibi, limited şirket kurmak için tek ortak yeterlidir. . Ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler. Aynı zamanda şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmelidirler.

LİMİTED ŞİRKET ÖZELLİKLERİ

Limited şirketin özellikleri hakkında detaylar aşağıdaki gibidir.

  • En az 1, en fazla 50 gerçek veya tüzel kişi ile kurulur.
  • Gerekli sermaye en az 10.000 TL olmalıdır.
  • Her pay ortaklık hakkını göstermek üzere, belli ve eşit paylara bölünmüştür. Paylar 25 ve katları şeklindedir.
  • Ortakların sorumlulukları şirkete taahhüt ettikleri sermaye kadardır. Ortakların borçlardan dolayı kişisel sorumlulukları bulunmamaktadır.
  • Emek ve ticari itibar sermaye olarak konulamaz.
  • Kar ve diğer haklar ortakların paylarına göre dağıtılmaktadır.
  • Hisse senedi ve Tahvil çıkarma yetkileri bulunmamaktadır.

LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE YAPISI

Limited şirket nedir sorusuna yanıt bulduktan sonra detaylara geçebiliriz. Limited şirkette, esas sermaye paylarını içeren bir pay defteri tutulur. Ortakların adları ve adresleri gibi bilgilerin yanı sıra, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri, itibari değerleri, grupları, esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları, sahiplerinin adları ve adresleri bu deftere yazılır. Aynı zamanda ortaklar pay defterini inceleyebilir.

Limited Şirket Sermayesi En Az 10.000 TL Olmalıdır.

Limited şirketlerde sermayenin en az 10.000 TL olması gerekir. Her ortağın esas sermaye paylarının değerlerinin en az 25 TL veya katları olması zorunludur. Nakden taahhüt edilen payların şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesi gerekir. Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikri mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olmaz.

LİMİTED ŞİRKETLERDE YÖNETİM

Limited şirketlerde şirketin yönetimi, temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetme hakkına ve temsil yetkisine sahip olması gerekir.

Şirketin birden fazla müdürünün bulunması halinde bu müdürlerden biri, şirketin ortağı olsa da olmasa da, genel kurul tarafından Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanır.

li̇mi̇ted şi̇rketlerde unvan

LİMİTED ŞİRKETLERDE UNVAN

LİMİTED ŞİRKETLERDE UNVAN

Limited şirketlerde ticaret unvanlarında yer alacak ibareler; tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamaz. Buna ek olarak, ticaret unvanında yer alan ibareler; kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.

Limited şirketlerde ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. Ek olarak ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir. Ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.

LİMİTED ŞİRKET UNVANI

Ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur ve işletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşların adları ya da bunları tanımlayan kısaltılmış adları ticaret unvanlarında ek olarak kullanılamaz.

Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı, unvanın silinmesine ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemez.

DİĞER ÜLKELERDE LİMİTED ŞİRKETLER

a

Elevate what you can expect from your business and create your site with Ideahub today.

aa

Contact us
Lorem ipsum dolor sit ideahub@elated.com +399/ 625 36 3695
Potsdamer Platz 9797